เพิ่มรายไดข้องห้องพกัเพื่อผลกา ไรที่มากข้ึน

เพิ่มจา นวนการจอง

Habitudo ใช้การเรียนรู้และท างานของระบบ เพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ดว้ยการใชก้ารตลาดออนไลน์แบบออร์แกนิกและการเพิ่มช้นัของเครื่องมือ เพื่อให้เว็บไซต์และเครื่องมือการจองของคุณท างานอยา่

เพิ่มจา นวนการจอง

Habitudo ใช้การเรียนรู้และท างานของระบบ เพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ดว้ยการใชก้ารตลาดออนไลน์แบบออร์แกนิกและการเพิ่มช้นัของเครื่องมือ เพื่อให้เว็บไซต์และเครื่องมือการจองของคุณท างานอยา่ งมีประสิทธิภาพ ปรับประสบการณ์ผใู้ชใ้ห้เป็นส่วนตวัส่งผลให้ลูกคา้ของเรามียอดขาย เพิ่มข้ึน 20-40% จากวันแรก

การต้งัค่าSEO

Habitudo ใชว้ิธีการเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือคน้ หา เพิ่มการเปิดเผยโรงแรมของคุณทางออนไลน์เพื่อดึงดูดปริมาณ การเขา้ชมที่มากข้ึน ซ่ึงนา ไปสู่การจองมากข้ึนและรายไดท้ ี่สูงข้ึน โดยการเขา้ถึงแด

การต้งัค่าSEO

Habitudo ใชว้ิธีการเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือคน้ หา เพิ่มการเปิดเผยโรงแรมของคุณทางออนไลน์เพื่อดึงดูดปริมาณ การเขา้ชมที่มากข้ึน ซ่ึงนา ไปสู่การจองมากข้ึนและรายไดท้ ี่สูงข้ึน โดยการเขา้ถึงแดชบอร์ดส่วนบุคคล Habitudo ติดตามความคืบหน้าในการจัดอันดับโรงแรมของคุณแบบตามเวลาจิง

การตลาดดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกของเราในกระบวนการจองออนไลน์ ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ Habitudo ปรับปรุงการตลาดของคุณด้วยการสร้างแคมเปญ ที่ทำให้มีการจองโดยตรงมาก

การตลาดดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกของเราในกระบวนการจองออนไลน์ ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ Habitudo ปรับปรุงการตลาดของคุณด้วยการสร้างแคมเปญ ที่ทำให้มีการจองโดยตรงมากขึ้น เราคิดค้นและดำเนินกลยุทธ์ออนไลน์ที่ดีที่สุด ี่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณและนำไปสู่การเติบโตของรายได้

เครื่องมือติดตามการจองโรงแรม

Habitudo ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ เราแสดงให้คุณเห็นว่าเราให้การสนับสนุนการเติบโตของคุณอย่างไร แทนที่การรับรู้ด้วยข้อเท็จจริงที่ระบุแหล่งที่มาที่สร้างการจองมากขึ้น ปริมาณการ

เครื่องมือติดตามการจองโรงแรม

Habitudo ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ เราแสดงให้คุณเห็นว่าเราให้การสนับสนุนการเติบโตของคุณอย่างไร แทนที่การรับรู้ด้วยข้อเท็จจริงที่ระบุแหล่งที่มาที่สร้างการจองมากขึ้น ปริมาณการจองโดยตรงไปยังโรงแรมของคุณจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของคุณลดลง

ความฉลาดทางธุรกิจโรงแรม

Habitudo ช่วยให้เข้าใจการรายงานข้อมูลการวิเคราะห์สมาร์ทได้ง่าย คุณมีการเข้าถึงที่ปลอดภัยเพื่อดูประสิทธิภาพของโรงแรมของคุณ และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณในแพลตฟอร์ม เดียวที่คุณสะดวก

ความฉลาดทางธุรกิจโรงแรม

Habitudo ช่วยให้เข้าใจการรายงานข้อมูลการวิเคราะห์สมาร์ทได้ง่าย คุณมีการเข้าถึงที่ปลอดภัยเพื่อดูประสิทธิภาพของโรงแรมของคุณ และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณในแพลตฟอร์มเดียวที่คุณสะดวก

จัดการแดชบอร์ดการตลาดของคุณ

ตรวจสอบช่องทางการตลาดของคุณทั้งหมดในที่เดียวด้วยแดชบอร์ด การเข้าสู่ระบบแบบรวมของเรา ด้วยการเข้าถึงมากกว่า 40 ช่องทางการตลาด ทำให้ประหยัดเวลาด้วยการดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดสำหรับโรงแรมของคุณใน

จัดการแดชบอร์ดการตลาดของคุณ

ตรวจสอบช่องทางการตลาดของคุณทั้งหมดในที่เดียวด้วยแดชบอร์ด การเข้าสู่ระบบแบบรวมของเรา ด้วยการเข้าถึงมากกว่า 40 ช่องทางการตลาด ทำให้ประหยัดเวลาด้วยการดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดสำหรับโรงแรมของคุณในเครื่องมือเดียว Habitudo เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณโดยการตรวจสอบทุกช่องทาง โดยใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่าย ภายในไม่กี่วินาที คุณสามารถเข้าสู่แผงควบคุมโรงแรม ที่กำหนดเองของคุณและดูการอัปเดตข้อมูล 24 / 7-365 แบบตามจริง

พร้อมที่จะเริ่มงานกับ HABITUDO หรือยัง?

The Giri Residence

View Hotel

 

อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 100% ใน 15 เดือน
การจองโดยตรงเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 45% ในระยะเวลา 3 เดือน
ยอดจองร้านอาหารเพิ่มขึ้น 39% จากปีก่อน

 

Hotel Parco Torre Chia

View Resort

 

อัตราการจองพิ่มขึ้น 50% ใน 10 เดือน
ปริมาณการใช้เวปไวร์เพิ่มขึ้น 200% ใน 4 เดือน
ยอดการจองจาก OTA ดีขึ้น 30% ใน 3 เดือน

The Purist Villas

View Hotel

 

ได้รับการจองจาก 30 ประเทศ
ยอดการจองโดยตรงเพิ่มขึ้น 35% ในปีแรก
อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 85% ในช่วง XX เดือน

Ryad Dyor

View Hotel

 

ยอดการดูโรงแรมและการจองจาก OTA เพิ่มขึ้น 35% ใน 7 เดือน
การจองโดยตรงเพิ่มขึ้น 25% ใน 5 เดือน
รายรับต่อปีดีขึ้น 40%

 

 

The Elysian

View Hotel

 

ลูกค้าเพิ่มเวลาในการดูบนหน้าเวปไซร์ 30%
อัตราการแปลงเพิ่มขึ้น 34% ใน 5 เดือน
อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 95% ใน 12 เดือน

The Double View

View Condo hotel

 

จากโรงแรมเปิดใหม่สู่การเข้าพักในตักตรา75% ใน 6 เดือนแรก
การจองโดยตรงเพิ่มขึ้นเป็น 25% จาก 0%
อัตราการเข้าชมเวปไซร์เฉลี่ย 500 คน เข้าชมทุกวันโดยไม่ใช้โฆษณา

 

HABITUDO

เชื่อมต่อช่องทางการตลาดออนไลน์ทั้งหมดของคุณบนแผงควบคุมเดียว

ลูกค้าของเราพูดว่าอย่างไร

•Habitudo เป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงอัตราการจองโรงแรมของเราอย่างมาก กลยุทธ์และเครื่องมือออนไลน์ของ Habitudo ปรับปรุงประสบการณ์ การใช้งานของพวกเขาได้โน้มน้าวให้ผู้เยี่ยมชมเพิ่มจองผ่านเว็บไซต์ของเรา เพิ่มการจองโดยตรง เพิ่มรายได้ ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ!
•ความรู้และทักษะด้านการตลาดขาเข้าของ Habitudo นำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ยอดการจองเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาอันรวดเร็ว โรงแรมทุกแห่งจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีของ Habitudo

ขอตัวอย่างสาธิต